Referent de specialitate debutant

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post  vacant de  personal contractual după cum urmează:
1 post Referent de specialitate debutant, studii superioare, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, funcţie de execuție din cadrul Secției de Istorie Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova;

Concursul va avea următorul program de desfăşurare:
-  03 Noiembrie 2017, afişarea  Anunţului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str. Popa Şapcă nr.8 şi publicarea anunţului privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertăţii şi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.
- 03 Noiembrie 2017 – 17 Noiembrie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din Str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;
- 20 Noiembrie 2017,  selecţia dosarelor de înscriere și afișarea  rezultatelor în urma finalizării selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;
- 27 Noiembrie 2017, începând cu ora 10.00, probă scrisă  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 04 Decembrie 2017, începând cu ora 10.00, probă interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

A. de înscriere şi participare la concurs, precum şi documentele dosarelor de înscriere sunt următoarele:

Condiţii generale de înscriere pentru participare la concurs ale candidaţiilor:
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru înscrierea la concurs sunt următoarele:
1. Absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență;
2. Cunoașterea programelor de operare pe calculator: Microsoft Office și internet.

Documentele dosarului de înscriere:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Important:
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele pot fi depuse până la data de 17  Noiembrie 2017, ora 16.00, la secretariatul Muzeului Olteniei din Str. Madona Dudu nr.14, Craiova, Județul Dolj.
Formularul de înscriere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul Muzeului Olteniei din Str. Madona Dudu nr.14, Craiova, Județul Dolj şi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro – Contact – Despre noi – Noutăți – Concursuri.

Termene:
Termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor:
cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data data afișării rezultatului probei scrise și a interviului.

Termenele în care se afișează rezultatele finale:
în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Candidaţii sunt rugaţi să acorde atenţie dispozițiilor legale privind actele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere, atât sub aspectul conţinutului, care atestă îndeplinirea condiţiilor legale, cât şi al formei cerute actului (original / copie legalizată / copie, după caz).

De asemenea, candidaţii urmează să depună actele în dosarul de înscriere în ordinea expusă în prezentul anunț.

Date contact/ informații suplimentare:

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251417756 sau prin transmiterea unui mesaj pe adresa de e-mail:muzeulolteniei@yahoo.com

B. Concursul constă în susţinerea următoarelor probe:

1. Probă scrisă, lucrare scrisă cu 2 subiecte din  bibliografia  şi tematica de mai jos, timp de redactare 2 ore, barem de corectare minim 50 – maxim 100 de puncte pentru fiecare subiect;

2. Interviu, care se desfășoară  conform planului de interviu, realizat pe baza  criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
1. abilități și cunoștiințe impuse de funcție;
2. capacitatea de analiză și sinteză;
3. motivația candidatului;
4. comportamentul în situațiile de criză;
5. inițiativă și creativitate.
Barem de evaluare minim 50 – maxim 100 de puncte.

C.Bibliografia şi tematica:

Bibliografie:
1. Legea 311/2003 – a muzeelor și colecțiilor, republicată.
2. Legea 182/2000 – a patrimoniului cultural național mobil, republicată.
3. Michele Jouve, Comunicarea. Publicitate și Relații Publice, Iași, Editura Polirom, 2005.
4. Cristina Coman, Relațiile Publice Mass-Media, Iaşi, Editura Polirom, 2004.
5. Doug Newsom, Bob Carrell, Redactarea materialelor de relații publice, Iași, Editura Polirom, 2004.
6. Isabelle Pailliart, Spaţiul public şi comunicarea, Iaşi, Editura Polirom, 2002.
7. Alexandra Zbuchea, Marketing muzeal pentru nonmarketeri, 2014.
8. Alexandra Zbuchea, Florina Pînzaru, Cristina Galalae, Ghid esențial de promovare, București, Editura Tritonic, 2009.

Tematică:
1. Marketingul şi politicile de accesare a pieţei culturale contemporane;
2. Marketingul instituţiei publice de cultură;
3. Managementul de proiect;
4. Muzeele: strategii de ofertare în piaţa culturală contemporană;
5. Legislaţia instituţiei muzeale


                   Manager,                                                                Șef  birou resurse umane,
            Dr. Ridiche  Florin                                                         Ec.Vlad Cristina Mihaela


Rezultatul contestaţiei la proba scrisă

avatar