ANUNȚ: 1 post Gestionar custode

Muzeul Olteniei Craiova, conform  temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post  vacant de  personal contractual după cum urmează :
- 1 post Gestionar custode, treaptă profesională II, studii medii, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, funcţie de execuție din cadrul Secției de Istorie Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova;
Concursul va avea următorul program de desfăşurare :
- 10 Septembrie 2018, afişarea  Anunţului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str. Popa Şapcă nr.8 şi publicarea anunţului privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertăţii şi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.
-10 Septembrie 2018 – 24 Septembrie 2018, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;
- 25 Septembrie 2018,  selecţia dosarelor de înscriere și afișarea  rezultatelor în urma finalizării selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;
- 02 Octombrie 2018, începând cu ora 10.00, probă scrisă  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 09 Octombrie 2018, începând cu ora 10.00, probă interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
A.Condiţiile de înscriere şi participare la concurs, precum şi documentele dosarelor de înscriere sunt următoarele :
Condiţii  generale de înscriere pentru participare la concurs ale candidaţiilor :
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice pentru înscrierea la concurs sunt următoarele :
1.      Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
2.      Vechime în muncă de minim 6 luni.
Documentele dosarului  de înscriere:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Important:
Adeverița care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
• În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
• Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele pot fi depuse până la data de 24 Septembrie, ora 16.00, la secretariatul Muzeului Olteniei din Str.Madona Dudu nr.14, Craiova, Jud.Dolj.
Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților prin secretariatul Muzeului Olteniei din Str.Madona Dudu nr.14, Craiova, Jud.Dolj.
Termene:
Termenele în care se pot depune și în care se afisează rezultatele contestațiilor:
cel mult o zi  lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise a interviului.
Termenele în care se afișează rezultatele finale:
în maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin. (2) pentru  ultima probă, din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Candidații sunt rugați să acorde atenție dispozițiilor legale privind actele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere, atât sub aspectul conținutului, care atestă îndeplinirea condițiilor legale, cât și al formei cerute actului(original/copie legalizată/ copie, după caz). De asemenea, candidații urmează să depună actele în dosarul de înscriere în ordinea expusă în prezentul anunț.
Date contact/informații suplimentare: Informații suplimentare se pot obține la telefon 0251417756 sau prin transmiterea  unui mesaj pe adresa de e-mail:muzeulolteniei@yahoo.com .
B. Concursul constă în susţinerea următoarelor probe :
1.      Probă scrisă, lucrare scrisă cu 2 subiecte din  bibliografia  şi tematica de mai jos, timp de redactare 2 ore, barem de corectare minim 50 – maxim 100 de puncte pentru fiecare subiect;
2.      Interviu, care se desfășoară  conform planului de interviu, realizat pe baza  criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt :
-          abilități și cunoștiințe impuse de funcție ;
-          capacitatea de analiză și sinteză ;
-          motivația candidatului ;
-          comportamentul în situațiile de criză ;
-          inițiativă și creativitate.
Barem de evaluare minim 50 – maxim 100 de puncte.
C. Bibliografia şi tematica:
Bibliografie:
1.      Nicolescu Corina, Muzeologie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979.
2.      Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Târgoviște, 2011.
3.      Opriș Ioan, Transmuseographia, București, 2000.
4.      Legea 311/2003 – a muzeelor și colecțiilor, republicată.
5.      Legea 182/2000 – a patrimoniului cultural național mobil, republicată.
6.      OMCC nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și
inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, modificat prin OMCC nr. 2258/2006.
Tematică:
1. Evidența și gestionarea patrimoniului muzeal inclus în cadrul expozițiilor amenajate la sediul secției;
2. Organizarea expozițiilor din punctul de vedere al protecției patrimoniului implicat.
3. Conservarea preventivă a pieselor expuse.
4. Îndrumarea vizitatorilor individuali și a grupurilor de vârstă mică în expozițiile secției
5. Securitatea patrimoniului muzeal inclus în expozițiile secției.
6. Legislația specifică activității muzeale.
  
    Manager                  
Dr. Florin Ridiche 
avatar