Anunt: 1 post Economist, studii superioare, 1 post Șef birou, studii superioare

Art.1. Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 2 posturi  vacante de  personal contractual după cum urmează :

- 1 post Economist,  studii superioare, gradul IA, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani, funcţie de execuție, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Achiziții Publice al Muzeului Olteniei Craiova;

 -- 1 post Șef birou,  studii superioare, gradul profesional II, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani, funcţie de conducere, din cadrul Biroului Resurse Umane și Administrativ al Muzeului Olteniei Craiova;

Concursul va avea următorul program de desfăşurare :

- 12 Decembrie 2018, afişarea  Anunţului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str. Popa Şapcă nr.8 şi publicarea anunţului privind concursul în Monitorul Oficial al României partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertăţii şi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

-12 Decembrie 2018 – 20 Decembrie 2018, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 21 Decembrie 2018,  selecţia dosarelor de înscriere și afișarea  rezultatelor în urma finalizării selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;

- 11 Ianuarie 2019, începând cu ora 10.00, probă scrisă  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

- 15 Ianuarie 2018, începând cu ora 10.00, probă interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

Art.2.Condiţiile de înscriere şi participare la concurs, precum şi documentele dosarelor de înscriere sunt următoarele :

Condiţii  generale de înscriere pentru participare la concursuri ale candidaţiilor :

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru înscrierea la concursuri sunt următoarele :

1.      Studii superioare economice;

 

Documentele dosarului  de înscriere:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

 

Important:

Adeverița care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele pot fi depuse până la data de 20 Decembrie, ora 16.00, la secretariatul Muzeului Olteniei din Str.Madona Dudu nr.14, Craiova, Jud.Dolj.

 

 

Termenele în care se pot depune și în care se afisează rezultatele contestațiilor:

cel mult o zi  lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise a interviului.

Termenele în care se afișează rezultatele finale:

în maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin. (2) pentru  ultima probă, din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Candidații sunt rugați să acorde atenție dispozițiilor legale privind actele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere, atât sub aspectul conținutului, care atestă îndeplinirea condițiilor legale, cât și al formei cerute actului(original/copie legalizată/ copie, după caz). De asemenea, candidații urmează să depună actele în dosarul de înscriere în ordinea expusă în prezentul anunț.

Date contact/informații suplimentare: Informații suplimentare se pot obține la telefon 0251417756 sau prin transmiterea  unui mesaj pe adresa de e-mail:muzeulolteniei@yahoo.com .

Art. 3: Concursul constă în susţinerea următoarelor probe :

1.      Probă scrisă, lucrare scrisă cu 2 subiecte din  bibliografia  şi tematica de mai jos, timp de redactare

2 ore, barem de corectare minim 50 – maxim 100 de puncte pentru fiecare subiect;

2.      Interviu, care se desfășoară  conform planului de interviu, realizat pe baza  criteriilor de evaluare. Criteriile

de evaluare pentru stabilirea interviului sunt :

1.      abilități și cunoștințe impuse de funcție;

2.      capacitatea de analiză și sinteză;

3.      motivația candidatului;

4.      comportamentul în situațiile de criză;

5.      inițiativă și creativitate.

Barem de evaluare minim 50 – maxim 100 de puncte.

 

Art.4: Bibliografia şi tematica:

-Pentru postul de Economist,  studii superioare, gradul IA :

                                                                                       Tematica 

1.       Scopul si principiile Legii 98 / 2016 privind achizitiile publice.

2.       Domeniu de aplicare. Exceptii.

3.       Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalitatii de atribuire.

4.       Consultarea pieței.

5.       Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire.

6.       Sistemul de achiziții publice. Praguri valorice în atribuirea contractelor de achiziție publica/acorduri cadru.

7.       Achizitia directa

8.       Etapele procesului de achiziție publică

9.       Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire

10.    Documente justificative si registre de contabilitate la instituțiile publice.

11.    Monografie contabilă specifică instituțiilor publice, inregistrari contabile si intocmire de documente financiar-contabile.

12.    Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de personal la instituţiile publice.

13.    Documente justificative si registre de contabilitate la instituțiile publice .

14.    Standardele de control intern/managerial.

 

Bibliografie

1 . Legea nr. 311/2003, legea muzeelor si a colectiilor publice, modificată și actualizată;

2. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Ordonanța de urgență nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;

5. Ordinul nr. 1.581 din 5 octombrie 2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de serviciiș

6. Legea 82/1991 Legea contabilităţii- republicată, publicata in MO nr. 454/2008, cu modificările si completările ulterioare;

7. Legea 273/2006 - privind finanţele publice locale, publicata in MO nr. 618/2006, cu modificările si completările ulterioare;

8. Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicata in MO nr. 555/2014, cu modificările si completările ulterioare;

9. Ordinul MFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitătii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru acestea, publicat in MO nr. 1186 si 1186 bis/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, publicat în MO nr. 37/2003, cu modificările si completările ulterioare;

11. Ordin MEF nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile.

12. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al enitităților publice.

 

Art.5.  Bibliografia si tematica

 Pentru postul -Sef Birou, ,  studii superioare, gradul profesional II :

                                                                           Tematica

1.Prevederi legislative din Codul Muncii.

2.Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, coordonarea si controlul aplicării normelor de conduită profesională pentru personalul contractual;

3.Salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

4.Regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.

5.Procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale.

6.Procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar.

7.Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

8.Regimul juridic general, clasificarea şi principiile organizării şi funcţionării muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi ale colecţiilor private accesibile publicului.

9.Organizarea şi conducerea contabilităţii, Registrele de contabilitate, Situaţii financiare, Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice.

10.Proceduri de raportare în REVISAL a angajării, închiderii și modificării contractului individual de muncă.

11.Prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

12.Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

13.Controlul intern şi controlul financiar preventiv.

14.Recrutare, selecție personal, organizare concursuri ocupare posturi vacante și temporar vacante.

15.Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public.

 

                                                                                   Bibliografia

1.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2.Legea nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3.Legea-Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

5.Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

6.Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;

7.Ordinul nr.1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările si completările ulterioare;

8.Legea nr.311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;

9.Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

10.Hotărârea nr.905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

11.Legea nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

12.Ordinul nr.600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

13.Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

14.Hotărârea nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

15.Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

  

    Manager

Dr. Florin Ridiche

avatar